ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN  

  1. Amethist B.V. is een besloten vennootschap, statutair gevestigd in Amsterdam die ten doel heeft het uitoefenen van (informele) (pre-) mediation, bemiddeling daaronder begrepen, (fiscale) juridische/advocatuurlijke en HR werkzaamheden. 
  2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Amethist B.V., doch mede voor alle personen die voor Amethist B.V. werkzaam zijn of ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden voor Amethist B.V. werkzaam waren respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door Amethist B.V. zijn ingeschakeld respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Amethist BV wettelijk aansprakelijk zou kunnen zijn (“beding ten behoeve van derden”). 
  3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die tot stand komen tussen de opdrachtgever en Amethist B.V. (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht.  Een overeenkomst van opdracht komt tot stand tussen een opdrachtgever en Amethist B.V. als zodanig en derhalve niet met personen die voor Amethist B.V. werkzaam zijn.  Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.  De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407, lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitdrukkelijk uitgesloten.  
  4. Indien de uitvoering van een opdracht door Amethist B.V. mocht leiden tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Amethist B.V. wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat Amethist B.V. in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolg schade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten. Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Amethist B.V. dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend, doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na afloop van de behandeling van de desbetreffende zaak. De uitvoering van de overeenkomst van opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst van opdracht noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken.  Amethist B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever.
  5. De keuze van door Amethist B.V. in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden na overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de zorgvuldigheid, die rederlijkerwijs van Amethist B.V. verwacht kan worden.  Amethist B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop door haar ingeschakelde derden hun werkzaamheden uitvoeren en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Amethist B.V. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever van Amethist B.V. willen beperken, is Amethist B.V. bevoegd een dergelijk beding te aanvaarden zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Amethist B.V., alsmede alle personen als bedoeld in punt 2 ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door Amethist B.V. ten behoeve van de opdrachtgever zijn uitgevoerd.
  6. Amethist B.V. heeft het recht de door haar gehanteerde uurtarieven periodiek (per 1 januari van ieder jaar) te wijzigen.  De opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk schriftelijk worden geïnformeerd over een wijziging van de uurtarieven. Het honorarium ter zake van de door Amethist B.V. verrichte werkzaamheden zal worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de door Amethist B.V. gehanteerde uurtarieven.
  7. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Amethist B.V. is Nederlands recht van toepassing.  

 Amsterdam, augustus 2017